Sista månadsbrevet, november 2018

Vid årsmötet, 2018-03-19 beslöts att fiberföreningen ska avvecklas till årsskiftet 2018/19. Ett logiskt beslut då föreningens målsättning att ansluta medlemmarnas fastigheter till bredband via fiber är uppfyllt. För avvecklingen av föreningen valdes en likvidationsstyrelse med fem (5) ledamöter, två (2) suppleanter och två (2) revisorer.

Cirka 200 fastigheter i byarna längs Karl Johans Väg från Bodal till E 14 i Optand har anslutits till fibernätet.

Lägesrapport

En fastighet med anslutningsavtal kommer att färdigställas under 2018 enligt IP-Only.

En fastighet med anslutningsavtal som ingår i ett affärsavtal om ytterligare fem fastigheter kommer att anslutas under 2019.

För de så kallade tätortsfastigheterna längs Karl Johans Väg mellan E14 och Opevägen kommer enligt IP-Only fibernätet att byggas ut 2019.  

För fyra fastigheter som saknar anslutningsavtal har föreningen kommunicerat att framtida begäran om fiberanslutning är fastighetsägarens ansvar.

Föreningen har till IP-Only överlämnat en förteckning över brister avseende återställning efter markarbeten samt riktning av skåp inkl. kringfyllnad. Styrelsen har begärt att tillsammans med berörda vägföreningar få deltaga med representanter vid slutbesiktningen av projektet. Då besiktningen måste ske på barmark kan den förskjutas till 2019 då föreningen är avvecklad. Styrelsen föreslås i det fallet då utse en privatperson som företräder byarna.

Markavtalen, cirka 60, skall revideras och utväxlas med fastighetsägarna. Det är IP-Onlys ansvar men tidplanen är osäker.

Ekonomi

163 medlemmar betalade en inträdesavgift på 500 kr vid bildandet av föreningen. Dessa medel, totalt 81 500 kr har återbetalats i enlighet med årsmötets beslut. Styrelsens bedömning är att återstående medel, cirka 12 000 kr, räcker för att avveckla föreningen utan tillskott.

Administration

Deklaration för räkenskapsåret 2018 skall inlämnas och föreningen skall avregistreras hos Skatteverket. Föreningens hemsida och mailadress kommer att släckas ner vid årsskiftet.

Fiberprojektet är i hamn. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till er alla som gjorde detta möjligt.

/ LIKVIDATIONSSTYRELSEN

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/

Fiberföreningen Karl Johans väg avvecklas

Efter beslut från årsmötet så kommer fiberföreningen att avvecklas under 2018. Årsmötet beslutade även att återbetalning av insatta medel om 500 kr som gjordes 2015/2016 skall ske. För återbetalning, så anmodas Ni att ta kontakt med kassören Nils Hultin. Kassören önskar i första hand göra återbetalning via swish och i andra hand konto nummer. Skicka ett mail …

Läs mer

Protokoll från årsmöte

Hej Medlem! Nu kan du ta del av protokollet från årsmötet den 19/3 2018. Återfinns här (öppnas i ny flik) eller under fliken medlemsdokument. /Styrelsen  Brunflo 2018-04-03

Läs mer