Fiberföreningen Karl Johans väg avvecklas

Efter beslut från årsmötet så kommer fiberföreningen att avvecklas under 2018. Årsmötet beslutade även att återbetalning av insatta medel om 500 kr som gjordes 2015/2016 skall ske.

För återbetalning, så anmodas Ni att ta kontakt med kassören Nils Hultin. Kassören önskar i första hand göra återbetalning via swish och i andra hand konto nummer.


Skicka ett mail till Nils Hultin på mailadress: nils.hultin@torsta.se eller ring honom på telefon: 070-6991330

Uppge följande:

-Swish nummer alternativt bank och konto nummer.

-Namn

-Adress

-Fastighetsbeteckning

Styrelsen önskar svar senast 2018-05-31.


Med vänliga hälsningar

/ Styrelsen

Fiberföreningen Karl Johans Väg.

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2018/05/02/fiberforeningen-karl-johans-vag-avvecklas/

Protokoll från årsmöte

Hej Medlem!

Nu kan du ta del av protokollet från årsmötet den 19/3 2018.

Återfinns här (öppnas i ny flik) eller under fliken medlemsdokument.


/Styrelsen

 Brunflo 2018-04-03

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2018/04/03/protokoll-fran-arsmote/

Verksamhetsberättelse 2017

Hej medlemmar!

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2017 publicerad.  Denna finns att läsa i sin helhet genom att klicka här:  Verksamhetsberättelse 2017.

// Styrelsen 2018 03 14

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2018/03/14/verksamhetsberattelse-2017/

Årsmöte i Fiberföreningen Karl Johans Väg 19/3 kl: 19:00


Plats: Lunne bydegård

Tid: Måndagen de 19:e mars kl. 19:00


Medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i Fiberföreningen Karl Johans Väg.


Företrädare för medlem skall uppvisa skriflig fullmakt.

Det är viktigt att du deltar och påverkar besluten med din röst.


Motioner från medlem, skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-03-09.

Motioner skickas till ordförande på mail adress: berra.danielsson@telia.com eller

till brevlåda Bertil Danielsson, Gärde 240, 83498 Brunflo.


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två personer tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av årsavgifter
 12. Styrelsens förslag om avveckling av fiberföreningen 2018.

På årsmötet 2017-04-02 togs delbeslut om avveckling av fiberföreningen enligt förslag från styrelsen.

Urklipp från årsmötesprotokoll 2017-04-02: Beslut: Årsmötet biföll styrelsens förslag om att ta ett första delbeslut i avvecklandet av Fiberföreningen Karl Johans Väg.

 

 1. Styrelsens förslag på fördelning av fiberföreningens tillgångar.
 2. Val av likvidationsstyrelse, fem ledamöter
 3. Val av två suppleanter
 4. Val av två revisorer
 5. Behandling av inkomna motioner
 6. Årsmötets avslutande

Kaffe / the med dopp serveras.

// VÄLKOMNA //

Styrelsen

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2018/03/01/arsmote-i-fiberforeningen-karl-johans-vag/

Månadsbrev december 2017

Inom landsbygdsprojektet återstår nu att ansluta sex (6) fastigheter varav en är medlem i föreningen. Efter senaste avstämningen har grävningar utförts till tre fastigheter.

Som meddelats tidigare ska Optand anslutas till befintligt fibernät i Opevägen. Jörgen Persson IP-Only meddelade den 24 okt. 2017 att utbyggnaden av fibernätet planeras att utföras under 2018 varav 12 fastigheter har medlemskap i föreningen.

Föreningens mål är att ansluta medlemmarnas fastigheter till bredband via fiber. Styrelsen är trygg med att målet kommer att uppfyllas under 2018.

Styrelsen har fakturerat IP-Only/Bynet för s.k. bygdemedel, ersättning för styrelsens och byombudens utförda arbete inom fiberprojektet. Enligt överenskommelse 250 kr per ansluten fastighet upp till 70% anslutningsgrad därutöver 500 kr per ansluten fastighet. Detta ger 57 050 kr till föreningen.

Enligt stadgarna ska medlemmarna kallas till ett årsmöte under perioden jan. till april 2018.

Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att upplösa föreningen, fördela medlen och tillsätta en likvidationsstyrelse för 2018.

Likvidationsstyrelsens uppdrag är att bevaka, att resterande medlemmar ansluts till fibernätet, att markavtalen uppdateras och utväxlas, att återstående markarbeten slutförs och slutligen att föreningen avvecklas.

Tack till alla 90 deltagare som bidrog till den trivsamma festen på Lunne bygdegård.

Föreningens medlemmar tillönskas en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

/Styrelsen

// Brunflo 2017-12-20 //

 

 

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2017/12/20/manadsbrev-december-2017/

Load more