Årsmöte i Fiberföreningen Karl Johans Väg 19/3 kl: 19:00


Plats: Lunne bydegård

Tid: Måndagen de 19:e mars kl. 19:00


Medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i Fiberföreningen Karl Johans Väg.


Företrädare för medlem skall uppvisa skriflig fullmakt.

Det är viktigt att du deltar och påverkar besluten med din röst.


Motioner från medlem, skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-03-09.

Motioner skickas till ordförande på mail adress: berra.danielsson@telia.com eller

till brevlåda Bertil Danielsson, Gärde 240, 83498 Brunflo.


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två personer tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av årsavgifter
 12. Styrelsens förslag om avveckling av fiberföreningen 2018.

På årsmötet 2017-04-02 togs delbeslut om avveckling av fiberföreningen enligt förslag från styrelsen.

Urklipp från årsmötesprotokoll 2017-04-02: Beslut: Årsmötet biföll styrelsens förslag om att ta ett första delbeslut i avvecklandet av Fiberföreningen Karl Johans Väg.

 

 1. Styrelsens förslag på fördelning av fiberföreningens tillgångar.
 2. Val av likvidationsstyrelse, fem ledamöter
 3. Val av två suppleanter
 4. Val av två revisorer
 5. Behandling av inkomna motioner
 6. Årsmötets avslutande

Kaffe / the med dopp serveras.

// VÄLKOMNA //

Styrelsen

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/2018/03/01/arsmote-i-fiberforeningen-karl-johans-vag/

%d bloggare gillar detta: