Mars

Kallelse till årsmöte i Fiberföreningen Karl Johans Väg

Plats: Lunne bygdegård

Tid: Söndagen den 2:a april 2017 kl. 19:00


Du hälsas välkommen till årsmöte i Fiberföreningen Karl Johans Väg.

Företrädare för medlem skall uppvisa skriflig fullmakt.

Det är viktigt att du deltar och påverkar besluten med din röst.


Motioner från medlem, skall vara styrelsen tillhanda senast 2017-03-24.

Motioner skickas till ordförande på mail adress: berra.danielsson@telia.com eller

till brevlåda Bertil Danielsson, Gärde 240, 83498 Brunflo.

 


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två personer tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Verksamhetsberättelse  (Klicka för att ta del av verksamhetsberättelsen)
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av årsavgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga ordinarie ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag:
 • Styrelsen föreslår att Fiberföreningen Karl Johans Väg upplöses när fiberprojektet är avklarat.

Ur förenings stadgar § 21 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet (2/3) på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två (2) månader förflyta.

 1. Årsmötets avslutande

Kaffe/Te med dopp serveras.

VÄLKOMNA

 / Styrelsen   2017-03-11

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/kallelse-till-arsmote-i-fiberforeningen-karl-johans-vag/

%d bloggare gillar detta: