VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Fiberföreningen Karl Johans Väg                                                                                                  org.nr. 802499-6889

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 (25 november 2015 till 31 december 2016.)

 

Föreningsbildning

Vid samordnade årsmöten för Lunnebygdens VA-förening, Lunne bygdegårdsförening och Berge-Bodals lysförening i mars 2015 uppdrogs till Bertil Danielsson, Gärde att undersöka fastighetsägarnas intresse för bredband via fiber.

 

Fastighetsägarna i byarna Vamsta, Åkre, Gusta, Berge, Gärde, Lunne, Hälle och Bodal inbjöds till ett möte på Lunne bygdegård den 15 juni 2015. På initiativ av Ove Olofsson och Dan Mårdberg för Grytans Gårdsägarförening utökades inbjudan med fastighetsägare i Södergård, Prästbordet, Grytan, Håkansta och Optand öster om E 14 och Opevägen och längs Kyrkvägen. Totalt cirka 260 fastigheter.

Jörgen Persson, Jämtkraft och Ingrid Mars, Näringslivskontoret, Östersunds kommun medverkade med information om fiberprojekt.

 

Mötet samlade cirka 90 deltagare. Församlingen var överens om att bilda en förening med syfte att driva ett fiberprojekt. På förslag utsågs 2 ombud per by att representera fastighetsägarna i det fortsatta arbetet. Bertil Danielsson gavs i uppdrag att vara sammankallande för byombuden.

 

Våra 20 byombud

Till byombud utsågs Mats Persson och Jan Wall för Optand, Ove Olofsson och Dan Mårdberg för Grytan, Sebastian Adolfsson och Lars-Göran Rödén för Vamsta, Bertil Andersson och Lars Björk för Åkre, Mats Jonsson och Björn Söderholm för Gusta, Håkan Jacobsson och Tom Myhre för Berge, Catarina Olsson och Joakim Hübinette för Gärde, Jan Adolfsson och Mikael Åström för Lunne, Bosse Svensson och Elin Lindberg för Hälle, Urban Westbye och Örjan Morén för Bodal.

 

Byombuden kallades till möte den 3 september 2015. Mötet beslutade att en förening för fiberetablering skulle bildas. Namnförslaget blev KarlJohanvägens fiberförening som senare reviderades till Fiberföreningen Karl Johans Väg. Mötet utsåg en interimsstyrelse för att driva arbetet vidare. Till interimsstyrelsen utsågs Örjan Morén, Bertil Andersson, Dan Mårdberg, Sebastian Adolfsson, Elin Lindberg och Bertil Danielsson som sammankallande.

 

Interimsstyrelsen

Interimsstyrelsen höll 5 protokollförda möten för att förbereda det konstituerande årsmötet den 25 november 2015. Med hjälp av byombuden samlades intresseanmälningar in för medlemskap i föreningen. Interimsstyrelsen tog beslut om avgränsningar för föreningens upptagningsområde. Förslag till stadgar upprättades. Interimsstyrelsen utgjorde tillika valberedning inför årsmötet. Kallelse och dagordning upprättades och delgavs dem som anmält intresse om medlemskap.

 

Konstituerande årsmöte.

Den 25 november 2015 bildades Fiberföreningen Karl Johans Väg i närvaro av 58 medlemmar. Stadgarna godkändes efter revidering av paragraferna 18 och 19 med avseende på revisorerna och valberedningen.

Inträdesavgiften till Fiberföreningen beslutades till 500 kr varav 300 kr avsåg kalkylerad kostnad för en förstudie och 200 kr var medlemsavgift för 2016.

 

Valda ledamöter.

 

Styrelse                                                         Revisorer

Bertil Danielsson        ordf.                          Håkan Jacobsson

Bertil Andersson         sekr.                          Gunnar Helmersson

Nils Hultin                  kassör                         Susanne Hestner         suppleant

Sebastian Adolfsson   ledamot

Dan Mårdberg ledamot

Elin Lindberg   ledamot                               Valberedning

Urban Westbye           ledamot                    Ove Olofsson sammankallande

Örjan Morén               suppleant                  Lars-Göran Jönsson

Bosse Svensson          suppleant                  Susanne Hestner

Jonas Nordvall            suppleant

Information

För informationsutbyte lät föreningen lägga upp en hemsida, bredband.mardberg.se och en mailadress för frågor, fiber.karljohansvag@gmail.com. Dan Mårdberg ansvarar för hemsidan och Sebastian Adolfsson för mailen.

Förutom delgivning av protokoll, stadgar och teknisk information på hemsidan har styrelsen via månadsbrev informerat om läget i fiberprojektet.

Byombuden har tryckt upp och delat ut viktig information i postlådorna.

 

Registrering

Fiberföreningen Karl Johans Väg har registrerats hos Skatteverket som ideell förening med organisationsnummer 802499-6889. Föreningen öppnade konto på Handelsbanken. Till firmatecknare valdes ordf. Bertil Danielsson och kassören Nils Hultin var för sig.

 


Perioden mellan konstituerande årsmöte 20151125 och ordinarie årsmöte 20160417.

Fem (5) protokollförda styrelsemöten har hållits.

 

Viktiga händelser

Jämtkrafts försäljning av stadsnätet till IP-Only godkändes av kommunfullmäktige i november 2015.

Inför mötet 20160119 informerades styrelsen om IP-Onlys koncept för utbyggnad av fibernätet. Utifrån detta beslutade styrelsen att AXEG:s offert avseende förstudien till en kostnad av 225 kr per fastighet är vilande.

IP-Only hade redan i oktober 2015 lämnat in en bidragsansökan för utbyggnad av fibernätet inom Östersunds kommun. Kommunens landsbygd hade då delats upp i västra och östra där vårt område ingick i västra kommundelen. Det visade sig att IP-Only inte hann kolla upp intresset för hela området före bidragsbeslutet varför ansökan begränsades till områden där aktiva fiberföreningar fanns. Därför föll lotten på oss. Vi hjälpte IP-Only med uppgifter för vårt område för att komplettera ansökan på anmodan av Länsstyrelsen.

 

Vårt område är det enda inom Östersunds kommun där Länsstyrelsen tilldelat IP-Only bidrag för utbyggnad av fibernätet. Detta positiva beslut meddelades i mars 2016. Att vi bildade vår fiberförening i november 2015 visade sig vara den lyckliga omständighet som gjorde att vårt område blev utvalt. Ett viktigt underlag för bidragsbeslutet var att föreningen kunde visa på att över 70% av hushållen är intresserade och hade ansökt om medlemskap i föreningen.

Då styrelsen bedömde att det inte fanns något jämförbart alternativ till IP-Onlys erbjudande avvaktades bidragsbeslutet. Med det positiva bidragsbeslutet blev styrelsens och byombudens rekommendation att alla inom vårt upptagningsområde tecknar anslutningsavtal med IP-Only.

anm. Bidraget till fiberutbyggnaden avser landsbygdsdelen inom vårt upptagningsområde. Delar av Optand, Lund, Södergård och Prästbordet betecknas som tätort och är ej bidragsberättigat. Anslutningsavgiften är densamma, 19 900 kr. Styrelsen beslöt att bortse från dessa administrativa gränser och att föreningen företräder alla medlemmar inom upptagningsområdet med målsättningen att utbyggnaden sker samordnat i tiden.

 

Styrelsen organiserade tillsammans med byombuden arbetet med markavtalen. Detta innebar att ombuden besökte/kontaktade alla fastighetsägarna och hushållen i sin by. Ombuden hade med en utskrift från fiberkartan för aktuell fastighet där förhandsprojekterad sträckning framgår. I samråd med fastighetsägaren accepterades eller reviderades sträckningen. När fastighetsägaren och byombudet var överens om sträckningen undertecknar fastighetsägaren markupplåtelseavtalet på två exemplar. Markupplåtelseavtalen och accepterad/reviderad fiberkarta skickades till IP-Only för godkännande och underskrift. Avtalen utväxlas när fiberkabeln är nergrävd och inmätt. Ambitionen var att detta arbete skulle vara klart till den 1 maj 2016.

Då IP-Onlys detaljprojekteringen av fibernätet drog ut på tiden försenades arbetet med markavtalen. Detaljprojekteringen färdigställdes först i månadsskiftet aug/sept 2016. I mitten av september hade föreningen upprättat och levererat in 52 markavtal.

 

Årsmötet den 17 april 2016

Föreningen hade vid detta tillfälle 147 medlemmar. Årsmötet samlade 92 personer varav 63 röstberättigade medlemmar.

 

Valda ledamöter.

 

Styrelse                                                        Revisorer

Bertil Danielsson ordf.            1 år             Håkan Jacobsson        1 år

Bertil Andersson sekr.            2 år             Gunnar Helmersson    1 år

Nils Hultin kassör       2 år                          Susanne Hestner suppl.          1 år

Dan Mårdberg             2 år

Sebastian Adolfsson   1 år

Urban Westbye           1 år                          Valberedning

Lars-Erik Söderström  1 år                         Ove Olofsson sammankallande

Örjan Morén   suppl.  1 år                           Lars-Göran Jönsson

Bosse Svensson suppl.           1 år               Susanne Hestner

Mariah Holgersson suppl.      1 år

 

Kristian Vestin, IP-Only deltog på årsmötet och informerade om att ambitonen var att fibernätet skulle etableras under 2016.


Perioden 20160417- 20161231

Åtta (8) protokollförda styrelsemöten har hållits.

 

Viktiga händelser

På initiativ av styrelseledamoten Dan Mårdberg ordnade föreningen öppet hus kvällar den 28 april och 2 maj. Detta visade sig vara en formidabel succé. Bortåt 150 personer besökte kvällarna för att ställa frågor och titta på ledningssträckningar. Föreningens och IP-Onlys representanter var så övertygande att cirka 40 personer tecknade avtal under kvällarna.

Per den 23 maj har föreningen 163 medlemmar, 153 anslutningsavtal hade tecknats av 146 fastighetsägare. ( Några har dubbla avtal.) Inom landsbygdsområdet (bidragsområdet) har 118 medlemmar (utav 130) och 28 som inte är medlemmar tecknat avtal.

IP-Only bedömde att anslutningsgraden var tillräcklig och beslutade att anlägga fibernätet inom vårt område. Vår gemensamma målsättning var att det ska vara anslutet och klart till den 1 november 2016 mindre än ett år efter det att föreningen bildades.

Trots att anslutningsgraden är tillräcklig för en utbyggnad av fibernätet, låter sig föreningen inte nöjas med detta. Vår rekommendation och uppmaning är att alla tveksamma medlemmar och icke medlemmar tar detta enastående tillfälle och denna unika chans till att teckna anslutningsavtal. Föreningens målsättning är 200 anslutningsavtal inom upptagningsområdet, vilket är fullt realistiskt utifrån ovan redovisade uppföljningar.

Projekteringen av ledningsnätet var klart till den 31 augusti. Föreningen och IP-Only var därmed överens om ledningssträckningarna. Detta har varit en förutsättning för att kunna slutföra markavtalen. Tack vare att våra byombud och styrelseledamöter haft underhandskontakter med fastighetsägarna kunde markavtalen snabbt upprättas. Föreningen har per den 12 september överlämnat 45 markavtal i 2 ex. till IP-Only för påskrift och utskick. Efter komplettering blev antalet markavtal 52.

Reviderad tidplan för fiberprojektet

När vi insåg att det muntliga löftet om fiberuppkoppling till den 1 november 2016 ej kunde infrias har vi vid upprepade tillfällen efterlyst en ny tidplan för projektet. Den 26 oktober erhöll vi efterfrågade uppgifter skriftligt från Kristian Vestin, IP-Only/Bynet.

Senast den 30 september 2017 skall projektet vara färdigställt och alla kunder driftsatta och klara.

IP-Only har anlitat Mikaelssons Entreprenad och Maskin AB som totalentreprenör med samordningsansvar. Mikaelssons har anlitat Peab för torrinstallationer (dosor) i fastigheter. Så blir ni uppringda av Oskar från Peab så vill han inget hellre än sätta dosor på eran fastighet. Mikaelssons har anlitat lokala maskinentreprenörer för fibergrävningarna. I slutet av oktober startade arbetet med torrinstallationer, tomtprojekteringar och tomtgrävningar.

Per den 31 dec. 2016 har cirka 80 fastigheter försetts med mottagningsutrustning, dosor på vägg ute/inne. Cirka 25 tomtgrävningar är utförda.

Fiberföreningen Karl Johans Väg har 164 medlemmar. Inom föreningens geografiska upptagningsområde finns 202 fiberabonnemang tecknade.

Föreningen och IP-Only/Bynet är överens om vissa förtydliganden med avseende på anslutningsavtalen och markavtalen.

  • På en jordbruksfastighet jämställs gårdsplan med tomt. Den begränsning enligt anslutningsavtalen på 45 meters schaktlängd på tomtmark utgår. Det ingår att fibern förläggs fram till ändutrustning på husvägg.
  • Schaktdjupet för fiberkabeln på brukad mark är minimum 70 cm.
  • Av fastighetsägaren undertecknade markavtal har överlämnats till IP-Only i 2 ex. Ett exemplar återsänds till fastighetsägaren efter att fiberkabeln är förlagd och inmätt.
  • De anslutningar inom fiberförenings upptagningsområde som ligger inom tätortbegreppet, 14 stycken, ska utföras samordnat i tid med projektet i övrigt, dvs. senast 30 sept. 2017.

Styrelsen för Fiberföreningen Karl Johans Väg

 

Bertil Danielsson        Bertil Andersson         Nils Hultin

 

Dan Mårdberg Sebastian Adolfsson   Urban Westbye

 

Lars-Erik Söderström

 

Brunflo 2017-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permalänk till denna artikel: https://bredband.mardberg.se/verksamhetsberattelse-2016/

%d bloggare gillar detta: